Hassas Kişiler PDF Yazdır e-Posta
Sultan Tarlacı tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 16 Şubat 2013 21:44

Tarih boyunca, bir takım paranormal güçleri, diğer insanlardaki tezahür derecelerinin çok ötesindeki bir seviyede, kendilerine özgü melekeler ve yetenekler aracılığıyla sürekli olarak yansıtabilen çeşitli kişiler görülmüştür. Bu hassas (psişik)kişilerin, yakın zamanlarda yaşamış olan en önemli bir örneğini de Amerika'nın ünlü 'uyuyan kahini" Edgar Cayce oluşturmaktadır. Cayce, talepatik - durugörü - kehanet açıklarmaları ile tanınır. Günümüzde ise Batı Dünyasında birçok yeni isim ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Bunların arasında, başta Uri Geller olmak üzere Peter Hurkos, Gerard Croiset, Ingo Swann, Jack Schwarz, Ted Serios ve Malcolm Bessent'i sayabiliriz. 

a - Bazı Hassas Kişiler ve Özel Yetenekleri 
Dr .. Ullman'ın Maimonides Rüya Laboratuvarr'ndaki birçok rüya projesinde süje olarak çalışmış olan Malcolm Bessent genç bir lngiliz'dir. Önceleri psikometri yeteneği ile tanınan Bessent paranormal güçleri birtakım nesnelerin aracılığı ile harekete geçirme yöntemini artık bırakmıştır. Bugün, doğrudan zihinde ifade bulan parapsişik izlenimler edinerek faaliyet göstermektedir; Diğer bir Hassas kişi olan Douglas Johnson'un ôğretimi altında; Londradaki Psişik Çalışmalar Koleji'nde (College of Psychic Btudies) yetişmiştir.

b - Ted Serios ve Düşünce Fotoğrafçılığı
Düşünce Fotoğrafçılığı'nın en önde gelen kişisi olan Ted Serios'un bu yeteneği oldukça çarpıcıdır, Zihinde oluşan vizyonları fotoğraf filmi üzerine aktarıp, resm edebilen Serios bu çalışmalarında değişik yöntemler kullanmaktadır, İçinde film bulunan bir fôtoğrafın makinesinin merceğini içine bakarak bu filmi etkileyebildiği gibi bazan, merceğin başka bir yöne çevrilmesi halinde de başarılı oİabilmektedir. Uyguladığı en ilginç bir teknik de kalın bir zarfın. Içinde saklı bir resmi 'görerek', bunu gene bir' fotoğraf filmi üzerine aktarmakdır, Bu olayda sanki durugörü yeteneği ile PK olgusu birlikte kullanılmaktadır, Denver'li psikiyatrist Dr. Jule Eisenbud Serios üzerinde yoğun deneyler uygulamış ve «Ted Serios'un Dünyası (The World of Ted Serios, Cape, 1968)adlı bir kaynak kitap yazmıştır.

c - Aura Okuyan J. Schwarz
Amerika'da derin bir incelemeden geçirilmiş birkaç hassas (psişik) kişiden biri de 1958 yılından beri bilim adamları ile işbir1iği yapan Jack Schwarz'dır. Kansas'daki Menninger Kliniği'nde, Schwarz'ın şuurlu ağrı kontroIu ile hastaların auralarını algılayarak hastalıklarını teşhis etme 'teknikleri üzerine araştırmalar yapılnııştır; Menninger'de, Dr. Elmer ve Dr.Alyce Green ile birlikte uzun yıllar çalışan Schwarz'ın kendiside birçok tıp doktorunu, auraları görebilmeleri, bu yeteneği teşhis koymada kullanabilmeleri için eğitmiştir. Jack Bchwarz «Hassas bir kişinin aura diye gördüğü şeyde bu kişinin kendi aurasına bağlı olarak değişecektir. Hassas kişiler dahi diğerlerinin aurasını kendi aurası içinden algılamaya mecburdurdur.Eğer duygular yada dış şartlar bu hassas kişinin enerji alanını etkiliyorsa, o zaman diğer bir, insanın ajanını da doğal olarak farklı bir tonda görecektir» demektedir .. Schwarz, ayrıca, auranın gözle degil de doğrudan algılandığına da emindir"

d - İngo Swann ve Astral Seyahatleri .
ASPR laboratuvarlarından Dr.Osis'in,Stanford Araştırma Enstitüsü'nden (SRI:Stanford Research İnsitute) Dr. Harold Puthoff ile Dr. Russell Targ ) lı ve NewYork Şehir Koleji'nden Dr. Gertrude Schmeidler'in çeşitli deneylerinde süje olarak görev alan Ingo Swann da ilginç yeteneklere sahip, hassas (psişik) bir kişidir. Swann istediği zaman astral seyahat dediğimiz beden dışı deneyimleri (OOBE) kendisinde tezahür ettirebilmekte ye olağan duyularını kullanarak elde edemiyeceği bazı bilgiler edinerek geriye gelmekteydi. Bunun yanısıra SRI'deki deneyler sırasında psikokinetik yeteneklerini kullanarak perdelenmiş bir magnetometreyi etkileyebilmiştir, Schmeidler'in uyguladığı deneyler arasında mühürlenmiş bir vakum şişesi içindeki ısı derecesini yükseltmek de vardı. Swann, şişe üzerinde dikkatini yoğunlaştırmakla bu işi de başardı,

e - Peter Hurkos ve Psikometri Yeteneği
İki Hollandalı,Peter Hurkos ile Gerard Çroiset özellikle psikometri yetenekleri ile tanınmışlardır, Peter Hurkos bir zamanlar badanacılıkla yaşamını kazanırken, psi konusu ile hiçbir ilgisi yoktu, 2 . Dünya Savaşı sırasında bir merdivenden yuvarlanmış, .baş üstü düşmüştü. Bir süre sonra hastanede diğer hastalara kendileri hakkında bilgi vermeye, kehanetlerde bulunmaya başladı. Hassas kişiliği böyle ilginç bir şekilde ortaya çıkan Peter.

Hurkos'la ilgilenerek onu parapsikoloji dünyasına kazandıran, sonradan Uri Geller'i de bilim çevrelerine tanıtacak olan Andrija Puharich'ti. Hurkos, psikometri yeteneği sayesinde dikkatini üzerinde yoğunlaştırdığı bir nesneden izlenimler alarak, örneğin bu nesnenin ait olduğu kişiyi tanımlayabilir, Bu yöntemle polise de yardım ederek kayıp kişilerin yerini saptamış ve bir çok cinayeti çözmüştür. Söylediğine göre, psikometrik nesneyi tuttuğunda «herşeyi gözlerinin önünden silerek, aynı TV görüntüsüne benzeyen zihni resimler edinmeye,» çalışır.

f - G. Croiset ve KIervoyans - Psikometri Yetenekleri
Utrecht Universitesi Parapsikoloji Kürsüsü'nün ilk Görevlisi ve Hollanda Psişik Araştırma Derneği Üyesi Dr. W.H.C. Tenhaeff'le birlikte çeşitli çalışmalar yapmış olan Gerard Croiset de birçok kereler Avrupa polisine yardım etmiş, özellikle çocuklarla arasında mevcut duygusal bağlardan hareket ederek kayıp çocukların yerini saptamış, bazı suçluların yakalanmasında rol oynamıştır .Croiset, ilginç bir dizi deney sırasında kendisine verilen fosil parçalarnın ait oldukları devir ve kültürleri doğal olarak tanımlayabilmiştir. Psikometri ile birlikte durugörü olgusunuda kapsayan bir diğer deneyde de, içinde orta çağdan kalma yazması bir metin saklı olan, mühürlenmiş bir zarfı tutan Croiset, bir papa, bir şövalye ve bir rahip görüntüsü algılamıştı,g - Ünlü Hassas Kişi Uri GELLER ve Dr.Puharich'in İlgili Görüşleri
Öte yandan, Uri Geller, gazetelere sürekli konu olan ve televizyonda milyonlarca kişi tarafından izlenen 'metal bükme' ve 'zihin okuma' gösterileri ile başlı başına olay yaratmış genç bir İsrailli'dir.

23 Kasım 1973 gecesi İngilterede televizyon başındaki insanlar, Uri Geller'in etkisi altında kendiliğinden bükülen bir çatalın yanısıra, yakınındaki bir masada duran diğer bir çatalın da hiç dokunmadan bükülmesine neden olmuştu, Bu gösteriler, durmuş bir saatin tekrar çalıştırılmasını, saatin camı altındaki yelkovanın bükülmesini izIemiş ve Geller o geceki programı, bir zarfın içinde mühürlenmiş duran bir resmi, ayrıntıları ile tahmin ederek bitirmişti.

Birkaç gün sonra anlaşıldı ki Geller'in inanılmaz yeteneklerini gözler önüne sürüşü, o gece kendisinin yaptıklarının da ötesinde diğer bazı etkilere neden olmuştu. Deneyimlerni anlatmak üzere BBC'ye telefon eden ve mektup yazan yüzlerce kişi, evlerindeki çatal biçakIarın kendiliğinden büküIdüğünü ve uzun süredir bozuk duran saatlerinin çalışmaya başladığını söyIüyorlardı. O zamandan beridir, İngiltere'den başka Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Japonya ve Amerika gibi birçok ülkede olağan dışı paranormal yetenekleri iIe gösteriler yapan Uri Geller nereye gitse daima dikkatleri üzerine çekmektedir, 'Geller Etkisi'denilen ve Geller'e özgü duyu dışı melekelere, telepati 'metal bükme' ve 'saat başlama'oIaylarına neden olan paranormaI gücün yankıları, Geller'in kitlelere göründüğü o iIk günden bu yana hala daha sürüp gitmektedir.

Bugün İçin şu iki soru parapsikoloji araştırmacılarının zihinlerini sürekli meşgul ediyor:
- 'Geller Etkisi' nedir?
- Bu olguyu bilimsel olarak nasıl yorumlayabiliriz?

Bilim adamları Geller üzerine incelemelerni bizzat Geller'le birlikte deneyler yaparak yürütmekte olduklarından Geller'in yetenekleri hakkında hiçbir kuşkuları kalmamış, ancak bu, 'nedir?'ve 'nasıl?' sorularını cevapIandıramamışlardır. Bu araştırmalardan en çok bilineni Targ ile Puthoff’un, Geller'le bir1ikte Stanford Araştırma Enstitüsü'nde(SRI : Stanford Research Institute) gerçekleştirdikleri deneylerdir, Vardıkları sonuçları, «GeIler'in bu deneysel dönemdeki başarısından dolayı, paranormal yeteneğini ikna edici ve su götürmez bir şekilde ortaya koyduğunu kabul ediyoruz,» diyerek açıklayan Targ-Puthoff ikilisinin söz konusu deneylerinin büyük bir bölümü, dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan 'Nature' dergisinin Ekim 1974 sayısında yayımlanmıstır. Geller Etkisi'ni bilimsel olarak açıklamak amacıyla yolan çıkan bir diğer bilim adamı, İngiliz Matematik Profesörü John Taylor da bu konuyla ilgili olarak ‘’süper zihinler’’ (Superminds, Pieador, London,1976) adlı bir kitap yazmıştır,

Geller 'üzerine en ilginç kaynaklardan biri Uri Geller'in kendisinin yazdığı «Kendi Hikayem»( «My Own Story», Robson Books,1975) adındaki kitap, bir diğeri de Amerikalı nörolog Dr .Andrija Puharich'in yazdığı «Uri» (Uri, W. H. Allen, 1974) başlıklı kitaptır. Dr. Puharich, «Urİ» de,Uri Geller'in bizden çok ileri bir seviyedeki galaktik bir uygarlık ile temas halinde olduğunun çeşitli kanıtlarını vermektedir.

Dr. Puharich, aynı kitapta, Uri üzerindeki gözlemlerine dayanarak PSİ ENERJİSİ hakkında çıkardığı ve not ettiği bazı sonuçları da açıklamaktadır:
1 - Psi Enerjisi madde ile etkileşir. .
2 - Psi Enerjisi zihin tarafından modüle edilebllir.
3 - Psi Enerjisi, aynen hareket edenbir enerji parmağı gibi, zihnin ekranında malümat kaydeder.
4 –Psi Enerjisi kuantumla ilgili ve hem nabız hem de girdap gibi bir karakterde görünür ve bir ışınım halinde yönlendirile bilinir.