A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Sayfa:  « Once 1 2
Terim Tanimlama
Astral

Bu kelime Türkçemizde de bilhassa konumuza ait teknik bir kelime olarak, oldukça sık kullanılır. Gizlicilik'te ( Okultizm) ve Teozofi'de pek özel anlamda kullanılmıştır. Bunların ne önemli ikisi; Astral Plan ve Astral Beden terimleridir. Bunlardan başka astral his ve Astral Seyyale terimlerinin de Okultizm üstatları tarafından özel anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. Şimdi Astral Plan teriminden Okültistlerin ne anladıklarını kısaca açıklamaya çalışalım; Okültizm'de '' üçlü birlikler'' önemli yer tutar. Bu kimselere göre, kainat üç türlü alemden oluşmuştur.

1- İlahi Alem ( Ruh Planı ), 2- Astral Alem ( Astral Plan ), 3- Fizik Alem ( Fizik Plan )

Astral Alem; Okültistlere göre, negatif bir plandır. Burada fizik alemde bulunan herşeyin negatif bir kalıbı ve klişesi vardır. Bu tıpkı fotoraf çekerken elimizde bulunan negatif klişe gibidir; Fotoğraf çekerken önce hakiki bir manzara; sonra negatif klişe; nihayet bu klişe vasıtasıyla elde ettiğimiz resim. Elimizde ki negatif klişeden istediğimiz kadar pozitif kartlar çıkarabiliriz.

Şimdi esas itibarıyla, bu astral klişeler cansız ve ruhsuzdurlar. Fakat bunlarda daha üstün bir plana aksettiklerinden, gelip geçici bir hayattan ziyade, varlıkları devam ediyor gibidir. Düşüncelerimiz yoluyla Astral Klişeler İmal edebiliriz. İlahi plandan veya madde planından gelen herşeyin astral bir aksi vardır. Astral Plan heyecanlar ve tutkular planıdır.

Astral Beden; İnsan varlığı Okültistler ce üç prensipten meydana gelmiştir.

1- Fizik Beden, 2- Astral Beden,3- Ruh (Espiri)

Bu üçlü ayrım sadece Okültizm de yoktur. Spiritüalizm dede astral yerine fakat çok değişik anlamda '' perispiri'' prensibi mevcuttur.

Okültizm'de astral bedenin, en azından ilk safhalarda ve bilhassa bedenle ilgisi varken, aşağı yukarı vucudun şeklinde olduğu inancı vardır. Astral beden ruh ile maddesel beden arasında aracı rolünü oynar. Şu halde Astral'in fonsiyonu ruhun maddeye etkisini sağlamak için bio- elektirik, sinirsel kuvvet ve seyyale sağlamaktır. Şu halde insan astrali organik bakımdan, ruh tarafından olduğu kadar beden tarafından da kullanılan evrensel bir alet ve araçtır.

İnsan fizik bedende enkarne olmasına rağmen, giyinmiş olduğu astral elbisesi vasıtası ile yıldızlar alemiyle de ilgilidir. Ruhun emrinde olan bu evrensel Prensip genişleyip yayılabilir. Vucudu terk edebilir ve bu şekilde iki türlü etki alır;

1- Yukarıdan gelen ilahi aşk ( üstün etkiler ) denilecebilecek ve astralin parlak bölgelerini oluşturarak yükseltme eğilimini taşıyan etkilerdir.

2- Aşağıdan gelen, ihtiras, kin , egoizm, gibi kelimelerle ifade edilebilen geri etkiler. Bu geri etkilerde bizim Astral Bedenimizin aşağı ve bizi maddeye yaklaştıcı kısmıdır. Böylece Astral beden yayılır, yoğunlaşır ve insanı tüm tabiatla irtibata geçirir. Astral Beden arzu bedenidir. Her türlü hisleri fizik bedene aktarır.

Astral Beden

Okültist, Spiritualist (spirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin kopyası (çifti) olduğu farzedilen diğer beden. Astral bedenin, beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır.

Astral Projeksiyon, Astral Çıkış

Okultist, Spiritualist (spirtist) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır.

Astroloji

Yıldızlar ilmi. Atrolojik olayları , dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama, teşhis etme teorisi ve uygulaması.

Ata (Cet) Tapınma

Ölmüş Ataları yükseltmeyi ( ululama ) içeren dinsel pratik, uygulama.

Atavizm, Atacılık

Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonar tekrar belirmesi. Genetik geridönüş.

Ateşte Yürüme

Ayakta herhangi bir acı veya zarar olmadan, kor haline gelmiş kömürlerin üzerinde yürüme.

Aura

Bazıları tarafından, yaşayan varlıkları çevrelediği inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant’lar (gözle görülemeyen şeyleri gören kimse ) auraları gördüklerini idda ederler ( genel olarak ışıklı, renkli bir hale olarak).

Avare

are, ruhların içinde bulundukları hal anlamına gelen bu spirit kelime, iki bedenlenme arasında ki ruhun durumunu açıklamak için kullanılır. Avarelik kelimesi asla aşağılık, gerilik manasına gelmez, ruhlar için, Allan Kardec'e göre birinci sınıf ve yüksek ruhlar hariç her sınıfta avare olan ruhlara rastlanılır. Bu tip ruhlar olgunluklarına göre mutluluk yada ıstırap içinde olurlar. Bedensiz oluşları ıstıraplarının sebebini teşkil eder. Çünkü bir evelki hayatının hatalarını, bilgisiz davranışlarını bertaraf edecek, vicdanının sesini susturacak, vasıtası yoktur. Avarelik bir nevi ''teşevvüş'' anlamına gelir.

Avra

İnsan vucudunu ( hayvan ve bitkileride ) bir zarf gibi saran ışıklı haleler, emanasyonlar topluluğudur. Özel şartlar dahilinde çıplak gözle ve uyurgezerler tarafından görülürler. Yaş, cinsiyet, zihni melekeler ve sağlıkla ilgilidir.

Şekli, ovale yakın bir tarzdadır. Erkek ve kadınlarda farklı durumdadır. Erkekte baş ve omuz bölgesinde gayet geniştir ve alt kısımlara doğru inildikçe azalır. Kadınlarda kalçalara kadar uzanır. Üç esaslı bölgeye ayrılır.

1- Yarım santim kalınlığında koyu bir çevre. Buna ''eterik çift'' deniyor.Hastalanınca bu çevre biraz genişlemektedir. Tatlı kırmızı ve mavi renktedir.

2- Eterik çifti saran ve bazen silikleşen ikinci bölgeye ''iç avra'' deniyor. Üç ile sekiz santime kadar genişlik kazanabiliyor. Özel bir rengi yoktur.

3- Dış avra denilen üçüncü bölge sınırsızdır. Birde bazı yazarlar dördüncü bölge ( tam dış avra ) kabul etmektediler.

Spiritik bir celsede, celsede hazır bulunan kimselerin meydana getirdikleri etki, sempati, ahenk ve anlayış birliği celsenin avrasını oluşturur.Celselerde hazirun arasında ki ahenk ve anlayış birliği ne kadar kuvvetli ve sürekli ise, medyomun ve bedensiz varlıkların yardımı o kadar kolay ve yüksek seviyeli olur. '' Avranın kurulması'' '' Avranın bozulması'' deyimleri bunları ifade eder.

Bir celsede ki ahenk ve anlayış, birbirine uygun etkilerin bir araya gelmesinden meydana gelir. Nasıl celsede böyle bir uygunluk varsa, aile, işyeri, semt, şehir ve ülkede de böyle uygunluklar vardır. Avra git gide genişleyen etki kuşakları tarzında kendini gösterir. Her etki kuşağına ait olanlar kendi aralarında bir avra teşkil ederler. Bunlar, görünmez fakat hissedilen ilişkilerdir.

Avranın değerini ve kapsamını genişletmek için görgü, tecrübe ve bilgiyle donanmak; his, düşünce, anlayış ve vicdan seviyesi bakımından inceleşip yükselmek gereklidir.

Ayrılış/Deport

Bir cismin, paranormal bir hareketle korunmalı ve belirlenmiş bir alanın dışına çıkması. Demeterilizasyon ve Teleportasyon ile bağlantılı.

Sayfa:  « Once 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL