A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Sayfa:  « Once 1 2 3 4 5... Sonra »
Terim Tanimlama
Cadıdoktor-Büyücü Doktor

Şifacı veya şaman kimse .

Cadılık

Günümüzdeki batı ülkelerinde uygulanmış olan cadısanatı sistemi.

Cadısanatı

Foklorik Büyü.

Çağrı

Kart Tahmini veya DDA testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

Çağrışım

Çağrışım, önce kendisinin çıkmasına vesile olan hallerin yokluğunda şuur hallerinin benliğe geri dönüşünü idare eden oldukça karmaşık yasaların toplamıdır. Bu yasalar hatırlama ile ilgilidir. Bunlardan yalnız birisi olan çağrışım ise, ruhsal bir olaydaki bri şuur halinin, kendiliğinden, otomatikman, bir veya birçok şuur halinin uyanmasına sebep oluşudur. Fikirler arasında ki mantıklı bağdan ve hükümler çağrışımı ayırmak gereklidir.

Bu yasalar başlıca şu kısımlara ayrılır;

A- Yeniden doğuş;

1-Yeniden doğuş yasası; tek başına düşünülürse, geçmişe bağlı her şuur hali yeniden doğmaya, geriye dönmeye meyleder.

2- Şiddet Yasası; Bütün şartlar eşit ise, içlerinden pek şiddetli olan şuur halinin yeniden canlanması diğerlerine oranla daha büyük olasılık taşır.

3- Çokluk Yasası; Bütün şartlar eşit ise, çoklula rastlanan şuur halinin iadesi, kendisiyle orantılı olarak, daha büyük bir olasılıkla meydana gelir.

4- Fasıla ve Unutma yasadı; Bir şuur halinin canlanması fasıla ile ters orantılı olarak giderek zayıflar.

B - Dönüş;

1- Çağrışım Yasası; Eski bir şuur halinin geri dönmesi ancak içinde yaşanılan zamana bağlı şuur haliyle ortaklığı olursa meydana gelir.

2 - Beraberlik Yasası; İki hatırlama beraberce mevcutsa, her biri ötekinin dönüşünü davete meyleder.

3- Arasız sürüp gelme Yasası; İki hatırlama arasız olarak ardı ardına gelirse, birincisi ikincisinin dönmesini gerektirir. Fakat ikincisi birincisini davet etmez 2 ve 3. sürüp gitme yasası olarak birleşir.

4 Benzeyiş Yasası; İki şuur hali birbirine pek az fark ile benzerse, birisi diğerini davet edebilir.

5- Tezat Yasası ; İki hatırlama, iki zihni imaj birbirleriyle zıtlık halinde bulunursa, biri ötekini davet edebilir.

Bu yasalarda geçmiş şuur hallerinin hatırlanması söz konusu değildir. Beraberlik ve arasız sürüp gelme yasasına '' Yakınlık ile çağrışım'' da derler.Yakınlık üç kısımdır.

a) Zaman içinde yakınlık; İki olay birlikte olarak veya biri ötekinin ardı sıra gözükürse; birinin tasarımı ,zihni sureti, ötekinin suretini ( imajını ) uyandırır. Bu tarih itibarıyla her zaman olmuştur.

b) Mekan içinde yakınlık; İki olay aynı yerde olursa birinin imajı diğerini uyandırır. Ayrıca mekan olayı; olay mekanı hatırlatır.

c) Zaman ve mekan içinde yakınlık; İki olay aynı zaman ve mekan içinde meydana gelirse, zihinde daha çok iştirak etme, birinin ötekini çağırması olasılığını taşırlar. Çağrışım, ruhsal iç güdüsel alışkanlıktır. Ruhun ve organizmanın evvelce yaptığı yeni baştan yapmaya bir eğilimdir. Zamanda yahut mekanda yakınlık, benzerlik, zıtlık, sebep netice bağlantısı ile çeşitli çağrışımlar meydana gelir.

Spiritik çalışmalarda '' Kendiliğinden imaj çalışmaları'' Psikolojik ayrışma Metodun da kullanılır. Felsefe de ise deney ve gözlemlerin diğer geçmiş deney ve gözlemleri uyandırığ kıyas alanlarını açmaları, zihni çağrışımı meydana getirir.

Canlısal Çekim

Biyolojik makro moleküllerinin oluşumunda ki değişimler sırasında ismine canlısalçekim ( Biogravitasyon) denilen özel bir alan tipi meydana gelmektedir. İtme ve çekme güçleri, uzun yada kısa mesafeden olsun, bir alanın oluşması sırasında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ışıklı dalgalardan ses-üstü dalgalara kadar uzanan çeşitli tanecik ve enerji yayını da vardır. Gerçekten düzensiz sıvı halden katı kristal haline geçmek isteyen proton molekülleri bu canlısal çekim alanının esasıdır. Moleküler altı ölçüde bu olaya eşlik eden küçük mekan eğrisi ile yapısal bozulma, çekim özelliğine sahip özel bir biyolojik alan meydana getirirler.

Canlısal çekim gücünün gerek hücre, gerekse tüm organizma düzeyinde bir rol oynadığını gösteren pek çok örnek vardır. Hücerde kas kasılmaları, sinir akımları; organizmada, psifotğrafları, levitasyon

Canlısal Çekim Kuvvetlerinin Özellikleri;

1- Kısa ve uzun vadeli etki edebilirler.

2- Yöneltip odaklaştırılabilirler.

3- Müspet yada menfi bir işarete ( yani çekme ve itme gücüne ) sahip olabilirler.

4- Bilgi nakledebilirler.

5- Dengeli bir madde alanında ki enerjiyi değiştirebilirler.

6- Onunla birleşen alan, onu doğuran kaynak yok olduktan sonra devamlılık gösterebilir.

7- Muhtemel her alan ve enerji şekline girebilirler.

8- Biyolojik yapıların molekül altı düzeyinde simetri gruplarının değişimine ve uzayın eğriliğine sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Anlaşılmaktadır ki Fiziğin cansız madde de incelediği çekim alanlarının genel özelliklerinden ayrı olarak, canlısal çekim nitelik bakımından yeni özelliklere sahiptir.

Çapraz Haberleşme

Bu deney, medyomluk olayının ve ruhlar ile haberleşmenin gerçekliğini yazı denemeleri ile ortaya koymaktadır. Bununla her türlü parapsikolojik olguda bedensiz varlıkların açık ve gizli etkilerinin bulunduğu tamamen ortaya konulmuştur. Bu usulle elde edilen neticeler ne telepati ne de duru görü ile açıklamazlar.

Bu olayda, rehber ruh, birbirinden ayrı yerlerde bulunan bir çok medyomlara, bir anda, bir konunun çeşitli cümle ve fikirlerini yazdırmaktadır. Medyomlar bağımsız bir şekilde otomatik olarak yazarlar ve birbirinden uzaktadırlar. Bazen ne olduğunu anlamazlar. Keza, başlangıçta, izlenen haberleşmenin be tabiatta olduğunu bile bilmezler

Çapraz haberleşme İlk defa İngiltere Psişik Araştırmalar Derneği ( S.P.R ) tarafından yapılmıştır. Ayrı ayrı medyomlara dikte ettirilen sözler tek başlarına birşey ifade etmezler, ancak bir araya gelince anlamlı bir durum alırlar. Bedensiz varlık her bir medyomla ayrı ayrı irtibattadır. Medyomlar arasında telepati söz konusu olmaz; çünkü yazılan fikirler ve sözler birbirinden farklıdırlar.

Çapraz Muhabere/Cross-correspondence

( a) iki veya daha fazla medyumun, ayrı ayrı aldıkları, ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden bilgi, enformasyon parçaları. (b) Çapraz Muhabere, Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatistin devam ettirdiği ve 1901 den 1932’ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebeye verilen addır.

Card Guessing

Kart Tahmini

Cebriye

Mukadderat konusunda '' Kul, eyleminin yaratıcısıdır'' . '' Allah'ın ezeli bilgisi yoktur'' '' İlahi iradenin İnsanların eylemlerinde rolu yoktur'' diyenlere karşı kurulmuş bir mezheptir.

Cebriyecilere göre; İnsan sevap ve günah işlemeye zorunludur. İnsan da ne irade ne kudret nede fiil vardır. Yapan ve Kadir olan yalnızca Allah'tır. Allah bakımından sorumluluk ortadan kalkmaktadır. Böylece iyilik ve kötülük arasında bir fark kalkmamaktadır.

Tam cebriyeciler; ''İnsandan ne fiil sadır olursa, Allah'ın iradesi ile olur'' derler. Allah'ın iradesi dışında hiçbir irade söz konusu edilemez. İnsan ne kadar çalışırsa çalışşsın, kendisinin o anda yapması mukadder olan ( mukadder ve sınırlı ) hareketin dışında hiç birşey yapamaz. Başka deyişle ne yaparsa yapsın, yapılan işlerin hiç birisi onun malı değildir. Zira onda ki irade Allah'ın iradesinin görünmesinden başka birşey olamaz. Tek ve tabiat dışı kudret bütün olayları, önceden kesinlikle saptamıştır. Alemde meydana gelen herşeyin tümü kör bir zorunluluğun eseridir. Hiç bir çaba gerekeni engellemez, alıkoymaz. Olmaması gereken de olmaz.

Kısaca; Cebir, kulun fiilini Allah'a yüklemektir. İrade ve seçme yoktur. Fiiler ezeli irade ile düzenlenmiştir. Ona karşı tekamül tamamen inkar edilir.

Çember

Seans düzenleyen insan grubu.

Çift Kişilik

Kişinin iki veya daha fazla, belirgin ve ayrı kişilikleri , ayrı zamanlarda sergilemesini gösterir psikyatrik durum.

Çift//Double

Birinin bedeninin eş kopyası. Astral bedenle ilgili .

Çifte Kör

Deneysel bir testte, ne özne ne de deneyi yapan kişinin, deneyin anahtar vasıflarından haberdar olmaması.

Cin

Bu kelime herkesce bilinen ve genellikle yanlış anlam verilen bir terimdir. İlah, kötü ruh, ilham, zeka, en aşağı derecede doğaüstü kuvvet anlamına gelir.

Latince de daha ziyade bedensiz varlıklara, iyi- kötü demeden varilen bir isimdir. Eskiler insanlara hareketlerinde yol gösteren, nasihat veren ve koruyan bilgili ve kudretli varlıklar olarak kabul etmişlerdir. Her insanın iyi ve kötü bir cin'i ( veya meleği) vardır denilmiştir.

Modern dilde ise bu kelime genellikle kötü anlamda kullanılır ve kötülük yapan varlıkların isimlendirilmesine yarar. Cinler tabiat itibariyle esasen geri varlıklardır. Yine bazı yazarlara göre; Her hangi bir tabiat parçasını koruyan ve ziyaret eden cinler vardır. Orman, su, dağ cinleri gibi.

Allan Kardec'e göre; En geri varlıkların halk tarafından isimlendirilmesidir.

Bazı dinlerde derecelerini kaybetmiş meleklerdir.

Bazı teozoflara göre; Tekamülleri insanın tekamülüne bağlı ve insanla beraber bulunarak tekamül eden, gözün görme frekansı dışında bulunan bir ortamda yaşayan varlıklardır. İyi veya fena tabiatta olanları mevcuttur. İnsanların mukadderine paralel mukadderleri vardır. İnsanlardan yayılan etkilere muhtaçdırlar. Adeta beşer varlığı ile ortak bir yaşamları vardır.

Coğrafi Durugörü

Adı, bir özelliği veya coğrafi koordinatları verilen bir mekanın o anki durumunu ve koşullarını (o mekandaki canlı veya cansız nesneleri ve olayları) beş duyunun yardımı olmadan (paranormal) algılayabilme. Kimi parapsikologlar, “Kontrollü Uzaktan Görüş” (Controlled Remote Viewing–CRV) terimini de kullanır. Bilinen en ünlü coğrafi durugörü medyomu ABD’li Ingo Swann’dır. Soğuk savaş döneminde Antarktika’nın bir bölgesinde bir Sovyet denizaltısının saklı bulunduğunu bu paranormal yeteneğiyle ortaya çıkarmış olan Swann’ın başarıları yalnızca dünya coğrafyasıyla sınırlı kalmamıştır; Amerikan Psişik Araştırma Derneği’nde ve Stanford Araştırma Enstitüsü’nde uzun süre yapılan bilimsel deneylerde, Jüpiter ve Satürn’deki kimi coğrafi özellikleri coğrafi durugörü yeteneğiyle bildirebilmiştir. (Swann’ın verdiği bilgiler astronomik verilerle doğrulanmıştır.)

Çoğunluk Oyu

Duyu Dışı Algılama Testlerinde, birçok denek tahminlerde bulunur ( veya bir denek bir çok tahminde bulunur) En çok çıkan tahmin cevap olarak kabul edilir.

Çok Boyutlu Farkındalık

Çok Boyutlu Farkındalık: Zihinsel olarak birden fazla realite veya zaman bölgesini aynı anda hesap edebilme yeteneğidir.

Darbeci

Darbeci terimi, kendi varlığını insanlara ispat etmek için eşya üzerinde çeşitli tonlarda sesler çıkartan ruhlara verilen bir sıfattır. Bu ruhlar genel sınıflamada, geri varlıklar denen bölüme girerler.

Her ne kadar varlıklar cevher itibarı ile asil ve lekesiz isede; bilgi ve görgü bakımından sonsuz derecede bir sınıflanma meydana getirirler. Bu yüzden geri sayılan varlıklar bedensizken, bedenlilere etki etmek üzere çeşitli yollar kullanılar. Kaba etkiler maddi etkilerle en iyi şekilde uyuşabildiğinden, bu geri varlıklar kendilerini kaba fiziki sesle belli etmektedirler. Tekinsiz ev olaylarında duyulan seslerin bir kısmı bu türdendir.

Darbeler

Fiziki celselerde masanın üzerine, duvarlarda, tavan ve diğer eşyalarda duyulan sesler. Bu sesler kah, sert ve tiz, kah sert ve tok ve bazende içten ve derinden derine duyulur. Muhakkak ruhların meydana getirdiğini idda edemeyiz. Çoğunluk fiziki kabiliyette olan medyomların kendi psişik enerjilerini yerel olarak yoğunlaştırmalarından doğar. Genellikle fiziksek medyomluğun ilk belirtisidir.

Bu sesler ile '' darbeli konuşum'' daki tıkırtıları veya seri darbeleri karıştırmamak lazımdır.

Sayfa:  « Once 1 2 3 4 5... Sonra »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL